The Japan Society of Transportation Economics (JSTE) Japanese

Presidents

1941~1973 SHIMADA Koichi
1973~1979 ASO Heihachiro
1979~1983 KONNO Genpachiro
1983~1987 MASUI Kenichi
1987~1991 HIROOKA Haruya
1991~1995 OKANO Yukihide
1995~1999 FUJII Yataro
1999~2001 YAMADA Hiroyuki
2001~2003 SUGIYAMA Masahiro
2003~2005 SAITO Takahiko
2005~2007 SUGIYAMA Takehiko
2007~2011 MIYASHITA Kunio
2011~2013 SHIOMI Eiji
2013~2015 CHUJO Ushio
2015~2017 SHOJI Kenichi
2017~2019 YAMAUCHI Hirotaka
2019~2021 TERADA Kazushige
2021~        MIZUTANI Fumitoshi